public:baixa_material_tic

Procediment per donar de baixa material TIC de les unitats del DECA

Aquest document descriu el procediment que ha de seguir el personal del DECA per tal de donar de baixa i retirar material TIC obsolet o avariat. Només aplica a aquell material TIC de caràcter inventariable: dispositius informàtics (ordinadors, pantalles, components, impressores, etc.) i no material fungible (tòners, cartutxos, cintes o discs òptics).

El procediment comporta 4 fases:

  1. Gestió de la baixa de l'inventari del Servei d'Economia de tot el material a retirar.
  2. Eliminació amb seguretat de totes les dades que hi pugui haver en discos durs.
  3. Gestió de la reutilització del material, si aplica.
  4. Retirada del material per al seu correcte reciclatge, si no es pot reutilitzar.

Tot aquest procediment aplica a material que sigui de propietat UPC, és a dir, que s'hagi adquirit amb fons propis o diners de projectes gestionats per la pròpia UPC. Cas que sigui material personal o d'altra procedència, recomanem retirar-ho directament portant-ho al Punt Verd de l'Ajuntament que hi ha proper al Campus.

Per tal de donar de baixa un actiu de l'inventari del Servei d'Economia, cal fer les gestions amb l'Àrea de Recursos i Serveis de la UTGAC, la propietària del procés de gestió de l'inventari.

Per donar de baixa material TIC cal enviar un correu a Eva Martínez (eva.martínez@upc.edu), indicant el número d'inventari UPC i el motiu de la baixa (retirada de material obsolet o avariat). Un cop rebeu la confirmació de la baixa, es pot procedir a retirar el material.

Abans de retirar el material és convenient assegurar-se de que no hi han dades personals o pròpies de la Universitat que puguin ser extretes dels dispositius d'emmagatzemament. Hi han moltes eines de destrucció de dades, i totes segueixen els mateixos principis.

Nosaltres recomanem és utilitzar la eina lliure dban. Aquesta eina és un sistema operatiu complet que permet arrencar el sistema (amb un CD o un disc USB) i eliminar amb seguretat les dades d'algun o tots els dispositius d'emmagatzemament que tingui l'equip. En el següent enllaç hi ha una descripció detallada dels pasos a seguir per fer servir la eina.

En el cas que l'ordinador estigui avariat o sigui impossible executar la eina, ens podeu fer arribar els discos a la Unitat de Serveis TIC per tal d'eliminar les dades amb seguretat.

A través del Centre de Cooperació i Desenvolupament, la UPC va posar en marxa el programa Reutilitza per tal d'establir els canals per poder reutilitzar material TIC en desús.

Si l'equipament a retirar està dintre dels requeriments mínims, la donació a aquest programa és la millor alternativa per a retirar el material.

En cas que el material no sigui reutilitzable s'ha de retirar en contenidors específics per al seu correcte reciclatge. Coordinació de Campus Nord disposa d'unes gàbies on deixar el material a retirar. Un parell de cops a l'any, i previ avís a tots els col·lectius, es deixen gàbies en llocs específics del Campus, on dipositar el material a retirar.

De manera permanent hi ha una gàbia a l'entrada del Laboratori de Tecnologia d'Estructures des del vestíbul de l'edifici C1, que pot utilitzar el personal de l'àmbit Camins per a la retirada de material obsolet.

Cas que necessiteu més informació relacionada amb la gestió de residus informàtics de la UPC, podeu fer una ullada clicant en aquest enllaç.

  • public/baixa_material_tic.txt
  • Darrera modificació: 2020/01/15 11:43
  • per albert.marques