• Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: Fotografia de l'assignatura que introdueix el professor responsable al Portal. El link a la fotografia es guarda localment a una taula del portal i l'arxiu de la foto a un directori del servidor del Portal Camins.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: USIRE
 • Descripció: Nom del professor(s) responsable(s) de l'assignatura, dada que es guarda localment al Portal Camins, ha de coincidir amb la dada de Prisma. Per comprovar la consistència de dades de professors responsable hi ha l'opció [Gestió del Professorat→Dif. OCW vs Prisma]
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: professor(s) responsable(s) de l'assignatura.
 • Descripció: Llistat del professorat de l'assignatura. El professor responsable pot modificar aquesta informació utilitzant l'apartat [Gestió del professorat] del portal.camins. És importat que aquesta informació sigui la mateixa que hi ha a PRISMA. Per comprovar la consistència de dades de professors hi ha l'opció [Gestió del Professorat→Dif. OCW vs Prisma].
 • Ubicació de dades: Prisma
 • Origen de dades: Vistes de Prisma
 • Descripció: crèdits ECTS de l'assignatura.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: Idioma(es) d'impartició de l'assignatura. Els idiomes que es poden escollir són el Català, el Castellà i l'Anglès. A les assignatures de primer curs dels Graus no apareix l'idioma anglès, perquè aquestes assignatures no es poden impartir en anglès.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: Idioma majoritari en que s'imparteix l'assignatura. A les assignatures de primer curs dels graus no apareix l'idioma anglès, perquè aquestes assignatures no es poden impartir en anglès.
 • Ubicació de dades: Prisma
 • Origen de dades: Vistes de Prisma
 • Descripció: Seccions a les que pertanyen els professors que imparteixen l'assignatura.
 • Ubicació de dades: Prisma
 • Origen de dades: Vistes de Prisma
 • Descripció: Titulació(ons) a les que pertany l'assignatura.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Creació guia docent
 • Descripció: Curs acadèmic al que pertany la guia.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: USIRE → Excels carregues inicials (Dades extretes de la Matèria del Verifica)
 • Descripció: Breu descripció de l'assignatura extreta del Document del Verifica de la titulació corresponen, concretament de la Descripció de la Matèria a la que pertany l'assignatura.

 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: USIRE→ Excels carregues inicials (Dades extretes de la Matèria del Verifica)
 • Descripció: Compètencies genèriques de l'assignatura extretes del Document del Verifica de la titulació corresponen, concretament de la definició de la Matèria a la que pertany l'assignatura. Les dades es guarden localment a les taules del Portal Camins. La definició d'aquestes competències ha d'estar també a PRISMA (vista vw_competencies_250) per quan s'exporta la guia poder-les assignar a la Guia UPC. Actualment, les Competències Genèriques a Prisma s'anomenen Transversals (TRAN).

 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: USIRE→ Excels carregues inicials (Dades extretes de la Matèria del Verifica)
 • Descripció: Compètencies específiques de l'assignatura extretes del Document del Verifica de la titulació corresponen, concretament de la definició de la Matèria la que pertany l'assignatura. Les dades es guarden localment a les taules del Portal Camins. La definició d'aquestes competències ha d'estar també a PRISMA (vista vw_competencies_250) com a Competències Específiques (ESP) per quan s'exporta la guia poder-les assignar a la Guia UPC.

 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: USIRE → Excels carregues inicials (Dades extretes de la Matèria del Verifica)
 • Descripció: Resultats de l'aprenentatge de l'assignatura extrets del Document del Verifica de la titulació corresponen, concretament de la definició de la Matèria a la que pertany l'assignatura. Les dades es guarden localment a les taules del Portal Camins.

 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: USIRE → Excels carregues inicials (Dades extretes de la Matèria del Verifica)
 • Descripció: Camp continguts extret del Document del Verifica de la titulació corresponen, concretament de la definició Matèria a la que pertany l'assignatura. Les dades es guarden localment a les taules del Portal Camins.

 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: Camp introduït en el Portal pel Professor Responsable.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: Suma de les hores de Grup Gran GG (T-Teoria), Grup Mitja GM (P-Problemes) i Grup Petit GP(L-Laboratori + A-Avalució) que el professor introdueix a l'apartat [Manteniment guia docent→Sessions]. Suma de les hores d'Activitats Dirigides Avaluables (AD) que el professor introdueix a l'apartat [Manteniment guia docent→Activitats]. Aprenentatge Autònom (AA) corresponen a la definició de l'assignatura segons el pla d'estudis i els crèdits. Veure apartat Conceptes i definicions acadèmics
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: Introduïdes pel professor responsable a l'apartat del Portal Camins [Manteniment guia docent→Sessions].
  • Una sessió consta dels camps: títol, descripció, objectius, durada i és d'un tipus (Teoria, Problemes, Laboratori o Avaluació).
  • Cada sessió pertany a un tema (el tema només té el camp títol).
  • Associat a una sessió es poden adjuntar materials de diferents tipus (arxius, enllaços (URL) o notes de text). Aquests materials seran públics al Camins OpenCourseWare quan la guia docent es faci pública.
  • Els camps descripció i objectius és important omplir-los perquè a partir d'aquests es genera automàticament el Temari de l'assignatura.
 • Requisits: és obligatori definir les sessions i abans d'enviar la guia docent de l'assignatura cal que la suma d'hores (T + P + L + A) programades pel professor haurien de coincidir amb la suma d'hores (T + P + L + A) previstes per l'escola.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: Es genera automàticament a partir de la programació de les Sessions que hagi fet el professor a l'apartat del Portal [Manteniment guia docent→Sessions].
  • La informació es mostra agrupada per temes. Dins de cada Tema es mostra informació sobre la seva dedicació en hores, una descripció i els seus objectius.
  • La Dedicació en hores es mostra classificada en hores de Teoria, hores de Problemes i hores de Laboratori + Avaluació. Aquesta informació es calcula a partir de la suma de la duració de les sessions de cada tipus que formen part d'un tema.
  • La Descripció es genera automàticament a partir de la concatenació de les descripcions de totes les sessions que formen part del tema exceptuant les descripcions de les sessions d'avaluació. Si una sessió no té descripció s'utilitza com a descripció el seu títol.
  • El camp Objectius es genera automàticament a partir de la concatenació dels objectius de totes les sessions que formen part del tema exceptuant les objectius de les sessions d'avaluació.
  • El temari a les Guies UPC es correspon amb el camp Continguts de l'assignatura. Aquesta informació s'exporta per la càrrega a PRISMA en fitxers XML. És en aquesta carrega de dades a PRISMA on és important que la programació d'hores d'una assignatura sigui la correcta, ja que en generar els continguts per temes també es calculen el nombre d'hores d'aprenentatge autònom que li correspon a cada tema. Aquest càlcul es fa en funció de si l'assignatura és de grau o màster (obligatòria o optativa). Veure el link
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: Si la guia és nova (no copiada d'una altra guia) en aquest camp hi ha un text per defecte que pot modificar el professor. Aquest text per defecte depèn de l'organitització de l'assignatura (quadrimestral o annual) i si és de grau o màster.

Les assignatures de Màsters duren 13 setmanes.
Les assignatures de Grau, quadrimestrals duren 15 setmanes.
Les assignatures de Grau anuals duren 30 setmanes.

if (horesSetmanalsG >0) {
L'assignatura consta de + horesSetmanalsG_es_CA + a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran).

Es dediquen a classes teòriques + horesDedicacioSetmanalsG + en grup gran, en què el professorat exposa els 
conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis.
}

if (horesDedicacioSetmanalsM > 0) {
Es + horesDedicacioSetmanalsM + (grup mitjà), a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.
}

if (horesDedicacioSetmanalsP > 0){
La resta d'hores setmanals es dedica a pràctiques de laboratori.
}   
      
S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: introduït pel professor responsable. Quan es crea una guia docent nova en blanc (no copiada d'una altra guia) en aquest camp apereix un text per defecte:
La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada i de les corresponents de laboratori i/o aula informàtica.

L'avaluació continuada consisteix a fer diferents activitats, tan individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).

La qualificació d'ensenyaments al laboratori és la mitjana de les activitats d'aquest tipus.

Les proves d'avaluació consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: Introduït pel professor responsable de l’edició de la guia docent de l’assignatura. Quan es crea una guia docent nova en blanc (no copiada d'una altra guia) en aquest camp apereix el següent text per defecte:
Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: introduït pel professor responsable de l’edició de la guia docent de l’assignatura.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: introducides pel professor responsable.
  • Una activitat pot ser marcada com avaluable o no.
  • Exemples d’activitats dirigides avaluables: sortides de camp/obra o viatges docents que portin associat la realització d’un informe o una pregunta a l’exàmen, treballs, pràctiques, tallers, etc.
 • Requisits: és obligatori que el nombre d'hores d'activitats marcades com avaluables sigui igual al nombre d'hores d'activitats dirigides definides per l'escola (aquestes hores normalmente són iguals al nombre de crèdits de l'assignatura).
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: bibliografia del tipus bàsica o complementaria introduïda pel professor responsable de l’edició de la guia docent de l’assignatura.
 • Requisits: és obligatori definir mínim un element del tipus bibliografia bàsica abans de poder enviar la guia docent.
 • Ubicació de dades: Portal Camins
 • Origen de dades: Professor responsable
 • Descripció: introduïts pel professor responsable de l’edició de la guia docent de l’assignatura.
  • Els materials poden ser arxius o links que es poden classificar en una de les següents categories: apunts, exercicis, pràctiques, exàmens, vídeos, eBooks o altres.
  • El destí de les dades d'aquest apartat en l'OCW apareixen classificats en l'apartat de la categoria corresponent. Per exemple: un arxiu pdf que pertany a la categoria Apunts apareixerà en l'OCW en l'apartat Apunts. Els materials classificats en la categoria altres apareixen a l'apartat de l'OCW Més materials.
 • public/camps-guies-ocw.txt
 • Darrera modificació: 2019/11/25 08:17
 • per josep.maria.jordana