public:gn6-utgac-admin

Gestor de tiquets GN6 de la UTGAC: administració

 • Canvi d'imatge i text de capçalera del Front End Usuari: com a usuari administrador anar a l'apartat Administració→ Domini→ Dades generals→ Parametrització capçalera es pot modificar tant el text com la imatge del «Front-end gestió» (surt només al mòdul d'Administració) com la del «Front-end usuari». Cal actualitzar/carregar la imatge des de les dues URLs existents https://gn6.upc.edu/camins/serveis i https://suport.utgac.upc.edu/serveis perquè es pugui visualitzar correctament des de qualsevol via.
 • Es pot afegir un text personalitzat al portal de peticions just després de la frase «Formularis de petició». Des de Administració > Missatges s'ha d'afegir un missatge de tipus «Peticions - Missatge pantalla inicial». El text que hi indiqueu serà el que es mostrarà al portal de peticions.
 1. Entrar a editar els valors del mòdul automatitzacioPeticions, a l'apartat Administració→ Domini→Mòduls activats→Tiquets, i posar el valor 'Y' al camp categoriesPeticionsHabilitades.
 2. Si no volem que es vegi l'opció «Altres peticions» deixar buit el camp altresPeticionsHabilitat: amb aquesta opció els tiquets creats s'assignen a l'equip Dispatcher general de la instància (00 - UTGAC - Dispatcher), és l'equip que té el rol «Equip 'dispatcher' de tiquets» assignat.
 3. Si no el tenim, cal posar tiquet a ATIC perquè afegeixin el mòdul anomenat visualitzacioMenu. Els mòduls activats es troben al mateix lloc que el mòdul automatitzacioPeticions, a l'apartat Administració→ Domini→Mòduls activats→Tiquets.
 4. A continuació, a la pantalla de configuració del mòdul has de posar el valor 'Y' al camp menuDesplegable.
 5. Prem el botó Desar i a partir d'aquest moment les categories del portal sortiran desplegades per defecte.
 6. Afegir les categories amb les que classificarem les peticions a Administració→ Categories de peticions i quan creem la petició a Administració→ Plantilles peticions assignar-la a la categoria.

Un usuari amb drets d'administrador en el mòdul d'Equips i Persones anar a l'apartat Serveis → Equips i Persones → Alta equip. L'anomenem 00 - UTGAC - Dispatcher i li posem el rol Equip organitzatiu, es crea amb l'Id 121296. A l'opció Dades equip → Assignació de rol, li afegim els rols «Equip de gestors de tiquets»«, «Equip de resolutors de tiquets» i el rol «Equip 'dispatcher' de tiquets» que és el que fa que quan entra un tiquet a l'opció Altres peticions s'assigni a aquest equip, només el pot tenir assignat un equip Dispatcher.

 1. Afegir l'adreça de correu utg.camins@upc.edu al MailToTiquet: cal configurar aquesta adreça de la UTG perquè quan arribi un mail es crei un tiquet i s'assigni a l'equip 00 - UTGAC - Dispatcher d'Id 121296.
 2. Afegir l'adreça de correu utg.camins@upc.edu com a adreça per defecte: com a usuari administrador a l'apartat Administració→ Domini→ Dades generals→ E-mails cal afegir un Nou e-mail de Tipus de contacte «E-mail per notificació de tiquets» amb l'adreça utc.camins@upc.edu.

  Atenció! l'adreça de correu que queda ordenada la primera de la llista del tipus «E-mail per notificació de tiquets» és l'adreça que es fa servir com a FROM dels missatges que envia el GN6 tant cap als usuaris com cap als gestors. Si definim més d'una, ens permet que a l'enviar comentaris notificats, notificacions de creació del tiquet o de tancament del tiquet, podrem escollir d'un desplegable l'adreça que volem com a FROM del missatge entre la per defecte i la resta d'adreces que hem definit.
 3. Consideracions vàries sobre l'apartat Administració→ Domini→ Dades generals→ E-mails:
  1. Tipus «E-mail per notificació de tiquets»: aquestes adreces surten les primeres en el desplegable que permet triar l'adreça de correu quan afegim comentaris o tanquem un tiquet, l'ordre en el que apareixen és en el que queden a la llista E-mails.
  2. La primera adreça «E-mail per notificació de tiquets» definida a la llista és la que s'utilitza per defecte com FROM en el mail de notificació als usuaris al obrir, assignar tiquets, assignar tiquets a equips, etc.
  3. Tipus «E-mail addicional per notificació de tiquets»: aquestes adreces només surten com a opció en els comentaris notificats (no en el tancament d'un tiquet per exemple) i just després dels e-mails principals.

Veure la nomenclatura d'equips a public:gn6-utgac#nomenclatura. Un usuari amb drets d'administrador anar a l'apartat Serveis → Equips i Persones → Alta equip.

 1. Per cada unitat nova cal crear un equip Dispatcher de nom XX - <NOM UNITAT> - Dispatcher, on XX és el número següent que correspon segons els equips Dispatchers ja definits a la instància (Exemple: 01 - USIRE - Dispatcher), afegir-lo amb el rol inicial «Equip organitzatiu».
 2. Després anar a Serveis → Equips i Persones → Equips, seleccionar l'equip corresponen i afegir-li els rols «Equip de resolutors de tiquets» i «Equip de gestors de tiquets» a l'opció Dades equip → Assignació de rol. El Id d'aquest equip (es pot veure a Serveis → Equips i Persones → Equips ) serà necessari per configurar el MailToTiquet perquè els correus rebuts a l'adreça de correu de la unitat creïn tiquets automàticament en aquest equip.
 3. Amb la mateixa opció donar d'alta la resta d'equips de la unitat <NOM UNITAT> - <Nom Equip> (Exemple: USIRE - Promoció i Comunicació) amb el rol inicial «Equip organitzatiu» i després editant cada equip a Serveis → Equips i Persones → Equips assignar-li a cada equip el rol «Equip de resolutors de tiquets» a l'opció Dades equip → Assignació de rol.

Per afegir una persona ha d'estar donada d'alta a la nostra instància UTGAC de GN6 i tenir drets, ja ho estarà si la persona s'ha afegit a un altre equip.

 1. Si la persona ja té drets al GN6 podem anar a Serveis → Equips i Persones → Equips, apareixerà la llista d'equips, seleccionar l'equip i a la pestanya Persones, buscar la Persona: amb la lupa i seleccionar la Relació: «Assignat a grup resolutor de tiquets» i Afegir la persona.
 2. Si estem afegint a la persona en un equip Dispatcher i li hem donat anteriorment el rol de «Gestor de tiquets» (veure com afegir rols a una persona), hem d'afegir addicionalment la Persona: a l'equip amb una altra relació, la Relacio: «Assignat a grup gestor de tiquets».
 3. Si estem afegint a una persona que serà la responsable d'un equip i volem que rebi els missatges automàtics d'avís dels tiquets que han sobrepassat el temps de resolució definit com a SLO, cal afegir-li el rol de «Responsable de grup» en el «Mòdul:*» Equips i Persones» (veure com afegir rols a una persona) i hem d'afegir addicionalment la Persona: a l'equip amb una altra relació, la Relacio: «Responsable de grup resolutor de tiquets».

Perquè les persones d'un equip rebin notificacions quan un tiquet s'assigna a l'equip, cal afegir l'adreça de correu electrònic d'on vol rebre la notificació cada persona a l'equip. Per això, cal anar a Serveis → Equips i Persones → Equips, apareixerà la llista d'equips, seleccionar l'equip i a la pestanya 'Notificació', introduir el correu electrònic al camp «E-mail:*» i Afegir l'adreça de cada persona.

Com a usuari administrador a l'apartat Administració→ Domini→ Dades generals→ E-mails cal afegir un Nou e-mail de Tipus de contacte «E-mail per notificació de tiquets» amb l'adreça de la unitat (exemple: usire.camins@upc.edu). Atenció! l'adreça de correu que queda ordenada la primera de la llista del tipus «E-mail per notificació de tiquets» és la que es fa servir per defecte com a FROM dels missatges que envia el GN6 tant cap als usuaris com cap als gestors. Per tant, en afegir un nou «E-mail per notificació de tiquets » cal tornar a afegir l'adreça utg.camins@upc.edu com a «E-mail per notificació de tiquets» perquè quedi la primera, i cal donar de Baixa l'altra fila amb l'adreça utg.camins@upc.edu. Al definir més d'una adreça de notificació ens permetrà escollir en un desplegable l'adreça que volem com a FROM del nostre missatge quan enviem comentaris notificats, enviem la notificació de creació del tiquet o el missatge de tancament del tiquet. La primera adreça que apareixerà per defecte serà la de utg.camins@upc.edu.

Cal configurar en el MailToTiquet l'adreça de la unitat (exemple: usire.camins@upc.edu) perquè quan arribi un mail es crei un tiquet automàticament i s'assigni a l'equip Dispatcher que hem creat anteriorment per la Unitat <NOM UNITAT>- Dispatcher (exemple: USIRE - Dispatcher), per això és necessari el Id que se li ha assignat automàticament a l'equip (el Id es pot veure llistant els equips a Serveis → Equips i Persones → Equips).

Com a usuari administrador a l'apartat Administració→ Missatges es poden definir els missatges per posar comentaris a tiquets. Veure la nomenclatura i la signatura dels missatges a public:gn6-utgac#nomenclatura.

 • Missatges de notificació de creació de tiquet: són els missatges que la unitat utilitzarà si ho vol per notificar per mail la creació d'un tiquet a l'usuari. Es creen missatges de la categoria «Comentari de tiquet notificat». Apareixen en el desplegable quan afegim comentari a un tiquet (apareixen ordenats per ordre alfabètic de la Descripció del missatge). Per definir els missatges en tres idiomes (català, castellà i anglès), podem utilitzar de partida els missatges de la UTGAC:
  171 - UTGAC - 000 - GN6. Notificació creació de tíquet (català)
  171 - UTGAC - 001 - GN6. Notificació creació de tíquet (castellà)
  171 - UTGAC - 002 - GN6. Notificació creació de tíquet (anglès)
 1. Anar a l'apartat Administració→ Missatges.
 2. Seleccionar el missatge de partida.
 3. Donar-li al botó Nou missatge copiant dades per crear un nou missatge.
 4. Seleccionar l'Idioma corresponen.
 5. Modificar la Descripció canviant 171 - UTGAC per les sigles de la unitat.
 6. Modificar el text del missatge (Text data) amb la signatura corresponen a la unitat (veure a nomenclatura les signatures dels missatges).
 7. Guardar els canvis amb Desar.

 • Missatges de notificació de tancament de tiquet: són els missatges que quan es tanca un tiquet s'envien. Per defecte, en el formulari de tancament s'omple amb el missatge de tancament definit per la 171 - UTGAC però es pot seleccionar qualsevol dels que definim com a missatge de la categoria «Tancament de tiquet». En aquest cas l'ordre dels missatges en el desplegable és l'ordre definit al camp Ordre. Per definir els missatges de tancament en tres idiomes (català, castellà i anglès), podem utilitzar de partida els missatges de la UTGAC:
  171 - UTGAC - 100 - GN6. Notificació de tancament de tiquet (català)
  171 - UTGAC - 101 - GN6. Notificació de tancament de tiquet (castellà)
  171 - UTGAC - 102 - GN6. Notificació de tancament de tiquet (anglès)
 1. Anar a l'apartat Administració→ Missatges.
 2. Seleccionar el missatge de partida.
 3. Donar-li al botó Nou missatge copiant dades per crear un nou missatge.
 4. Canviar l'Ordre amb el següent número disponible del llistat de missatges de «Tancament de tiquet» (els de la UTGAC tenen 001, 002 i 003 en els corresponents idiomes).
 5. Seleccionar l'Idioma corresponen.
 6. Modificar la Descripció canviant 171 - UTGAC per les sigles de la unitat.
 7. Modificar el text del missatge (Text data) amb la signatura corresponen a la unitat (veure a nomenclatura les signatures dels missatges).
 8. Guardar els canvis amb Desar.

 • Plantilla de comentaris notificats de tiquets : és una plantilla per posar comentaris notificats a tiquets amb la firma personalitzada de la Unitat si es vol. Es creen missatges de la categoria «Comentari de tiquet notificat». Apareixen en el desplegable quan afegim comentari a un tiquet (apareixen ordenats per ordre alfabètic de la Descripció del missatge). Per definir els missatges en tres idiomes (català, castellà i anglès), podem utilitzar de partida els missatges de la UTGAC i canviar la plantilla segons la signatura de la Unitat:
  171 - UTGAC - 010 - GN6. Plantilla Comentari Notificat (català)
  171 - UTGAC - 011 - GN6. Plantilla Comentari Notificat (castellà)
  171 - UTGAC - 012 - GN6. Plantilla Comentari Notificat (anglès)
 1. Anar a l'apartat Administració→ Missatges.
 2. Seleccionar el missatge de partida.
 3. Donar-li al botó Nou missatge copiant dades per crear un nou missatge.
 4. Seleccionar l'Idioma corresponen.
 5. Modificar la Descripció canviant 171 - UTGAC per les sigles de la unitat.
 6. Modificar el text del missatge (Text data) amb la signatura corresponen a la unitat (veure a nomenclatura les signatures dels missatges).
 7. Guardar els canvis amb Desar.

 • Missatges per serveis de la unitat o generals de la UTGAC: els missatges predefinits de les categories «Comentari de tiquet notificat» i «Comentari de tiquet» apareixen en el desplegable quan afegim un comentari en un tiquet. Apareixen ordenats per ordre alfabètic de la Descripció del missatge. Per això, per a que els genèrics de la UTGAC apareguin els primers s'anomenen 171 - UTGAC. A més els que són propis d'ús del GN6 (notificació de creació, sol·licitud de dades, etc.) i volem que apareguin els primer dins de la UTGAC o de la unitat corresponen s'afegeix un número d'ordre (exemple: CaminsTECH - 07 - GN6. Petició. Dades addicionals (català)).
 1. Per cada unitat es poden afegir missatges predefinits per cada servei si ens és útil alhora de posar comentaris als tiquets. Per això, anar a l'apartat Administració→ Missatges i crear Nou missatge o seleccionar un altre missatge de partida i donar-li al botó Nou missatge copiant dadesper crear un nou a partir d'aquest.
 2. Triar la Categoria «Comentari de tiquet notificat» si volem que quan es posi el comentari en el tiquet es marqui automàticament l'enviament d'un mail al sol·licitant o «Comentari de tiquet» si només volem posar el comentari.
 3. Seleccionar l'Idioma corresponen.
 4. Crear/modificar la Descripció en funció de la nomenclatura definida (exemple: CaminsTECH - Estacions de treball. Entrega equip CaminsWS (català)).
 5. Crear/modificar l'Assumpte del missatge (Text data): amb l'estructura [Suport <UTGAC | Unitat][<Nom Servei>] <Assumpte Missatge>
 6. Crear/modificar el text del missatge (Text data) i afegir/modificar la signatura corresponen a la unitat (veure a nomenclatura les signatures dels missatges).
 7. Guardar els canvis amb Desar.

Un cop la Unitat a afegir ha definit els seus serveis podem donar-la d'alta com a Categoria de productes del tipus Línia de Producte, com a usuari administrador anar a l'apartat Administració→ Categoria productes:

 1. Donar-li al botó Afegir
 2. Seleccionar en el camp Product Category Type Id el tipus «Línia de producte»
 3. Introduir el nom de la unitat i les seves sigles (veure nomenclatura) en el format: SIGLES - NOM (Exemple: USGED - Unitat de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat)
 4. Guardar amb Desar

Aleshores ja podem afegir els serveis de la Unitat al catàleg (nomenclatura definida a public:gn6-utgac#nomenclatura), veure com afegir un servei més avall.

Una persona ja estarà donada d'alta si ha fet servir la nostra instància com a usuari que demana tiquets. Per comprovar això anem a Serveis → Equips i Persones → Persones i podem buscar aquí a la persona (cal buscar per nom complet NO per nom d'usuari UPC), si apareix al llistat la seleccionem o si no cal Donar d'alta nova persona a la instància de la UTGAC.

Anar a l'opció Serveis → Equips i Persones → Alta persona, buscar la persona a la UPC clicant a la lupa i buscant per Nom i Cognoms a través de Cerca LDAP, un cop trobada seleccionar-la i es carregaran les seves dades al formulari, aleshores Desar.

Un cop seleccionada la persona comprovar que a Serveis → Equips i Persones → Persones → Dades persona al final del formulari la vinculació predeterminada és amb el client UTGAC com a l'exemple de la imatge. Si no ho fos cal canviar-ho donant-li a la paraula Predeterminar.

Anar a la pestanya Serveis → Equips i Persones → Persones → Rols de la persona seleccionada i editar els rols de la vinculació Personal d'Administració i Serveis-UTGAC.

Entrem, marcarem els següents rols i podem Desar:

 1. En el «Mòdul: Equips i Persones» el rol d'«Empleat».
 2. En el «Mòdul: Tiquets» els rols de «Resolutor de tiquets» i «Sol.licitant de tiquets (propis i Unitat)».

 3. Si volem que la persona pugui esborrar tiquets (per exemple, si ens interessa perquè serà gestor o membre d'un equip Dispatcher) cal marcar també en el «Mòdul: Tiquets» el rol «Gestor de tiquets».
 4. Si volem que la persona com a responsable d'un equip rebi els missatges de tiquets que han superat el temps de resolució definit (SLO) cal marcar també en el «Mòdul: Equips i Persones» el rol «Responsable de grup».

Anar a la pestanya Serveis → Equips i Persones → Persones → Seguretat de la persona seleccionada i editar els Permisos d'accés al sistema (global).

Entrem, marcarem els següents permisos i podem Desar:

 1. En el «Mòdul de Catàleg:» el permís d'«Accés de lectura al mòdul CATALEG».
 2. En el «Mòdul d'Equips i Persones:» el permís d'«Accés de lectura al mòdul PERSONES».
 3. En el «Mòdul de Tiquets:» els permisos de «Accés total al mòdul TIQUETS» i «Accés usuaris sol·licitants/creadors de tiquets».
 4. Si volem que la persona pugui crear i editar Tiquets preinformats (per exemple, si ens interessa perquè serà gestor o membre d'un equip Dispatcher) cal marcar en el «Mòdul d'Administració» el permís «Accés total al mòdul ADMIN».

Anar a la pestanya Serveis → Equips i Persones → Persones → Seguretat de la persona seleccionada i editar els Permisos de visibilitat segons vinculació a [Serveis Informàtics Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona] concretament la Vinculació: Personal d'Administració i Serveis - UTGAC.

Entrem, triem la Vinculació:* Personal d'Adminsitració i Serveis - UTGAC, marquem les següent opcions i podem Desar:

 1. Assignar visibilitat a «Visibilitat mòdul Catàleg».
 2. Assignar visibilitat a «Visibilitat mòdul Persones».
 3. Assignar visibilitat a «Visibilitat mòdul Tiquets».
 4. Si volem que la persona pugui crear i editar Tiquets preinformats (per exemple, si ens interessa perquè serà gestor o membre d'un equip Dispatcher) cal Assignar visibilitat a «Visibilitat mòdul Administració».

Des de l'opció Serveis → Equips i Persones → Persones → Equips de la persona seleccionada es pot Afegir a l'Equip:* o als equips que vulguem.

 1. Afegirem a les persones en tots els equips amb la Relació:* «Assignat a grup resolutor de tiquets».\\
 2. Si afegim a la persona en un equip Dispatcher i li hem donat anteriorment el rol de «Gestor de tiquets», hem d'afegir addicionalment a la persona en l'equip com a «Assignat a grup gestor de tiquets».
 3. Si la persona es responsable d'un equip i li hem donat anteriorment el rol de «Responsable de grup», hem d'afegir addicionalment a la persona en l'equip com a «Responsable de grup resolutor de tiquets».

Normalment quan afegim a una persona com a membre d'algun equip Dispatcher li donarem drets de gestor. Això vol dir que podrà esborrar tiquets i consultar tots els indicadors de tiquets (cal que tingui el rol «Gestor de tiquets) i crear/editar Tiquets preinformats (cal donar-li drets sobre el Mòdul d'Administració). Per donar drets de gestor cal seguir els següents passos:

 1. Buscar la persona: considerem que la persona ja fa servir la instància, si no caldria Donar-la d'alta com a nova persona a la instància de la UTGAC. Anar a Serveis → Equips i Persones → Persones i buscar aquí a la persona (cal buscar per nom complet NO per nom d'usuari UPC) i la seleccionem del llistat.
 2. Assignar el Rol de «Gestor de tiquets»: anar a la pestanya Serveis → Equips i Persones → Persones → Rols de la persona seleccionada i editar els rols de la vinculació Personal d'Administració i Serveis-UTGAC. Entrem, afegim el rol «Gestor de tiquets» en el «Mòdul: Tiquets» i podem Desar.
 3. Afegir la persona a l'equip Dispatcher: amb el rol anterior ja podem afegir a la persona com a gestor en un equip Dispatcher . Des de l'opció Serveis → Equips i Persones → Persones → Equips de la persona seleccionada s'ha d' Afegir a l'Equip:* addicionalment com a «Assignat a grup gestor de tiquets».
 4. Assignar el Permís «Accés total al mòdul ADMIN» d'accés al sistema (global): anar a la pestanya Serveis → Equips i Persones → Persones → Seguretat de la persona seleccionada i editar els Permisos d'accés al sistema (global). Entrem, marcarem el permís «Accés total al mòdul ADMIN» en el «Mòdul d'Administració» i podem Desar.
 5. Assignar el Permís de visibilitat del mòdul Administració segons la vinculació: anar a la pestanya Serveis → Equips i Persones → Persones → Seguretat de la persona seleccionada i editar els Permisos de visibilitat segons vinculació a [Serveis Informàtics Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona] concretament la Vinculació: Personal d'Administració i Serveis - UTGAC. Entrem, triem la Vinculació:* Personal d'Adminsitració i Serveis - UTGAC, marquem Assignar visibilitat a «Visibilitat mòdul Administració» i podem Desar.

Si volem que una persona com a responsable d'un equip rebi els missatges de tiquets que han superat el temps de resolució definit (SLO) cal seguir els següents passos:

 1. Buscar la persona: considerem que la persona ja fa servir la instància, si no caldria Donar-la d'alta com a nova persona a la instància de la UTGAC. Anar a Serveis → Equips i Persones → Persones i buscar aquí a la persona (cal buscar per nom complet NO per nom d'usuari UPC) i la seleccionem del llistat.
 2. Assignar el Rol de «Responsable de grup»: anar a la pestanya Serveis → Equips i Persones → Persones → Rols de la persona seleccionada i editar els rols de la vinculació Personal d'Administració i Serveis-UTGAC. Entrem, afegim el rol «Responsable de grup» en el «Mòdul: Equips i Persones» i podem Desar.
 3. Afegir la persona a l'equip com a responsable: amb el rol anterior ja podem afegir a la persona com a responsable de l'equip que vulguem. Des de l'opció Serveis → Equips i Persones → Persones → Equips de la persona seleccionada s'ha d' Afegir a l'Equip:* addicionalment com a «Responsable de grup resolutor de tiquets».

Veure la nomenclatura de serveis a public:gn6-utgac#nomenclatura. Un usuari amb drets d'administrador en el mdul de Catàleg anar a l'apartat Serveis → Catàleg → Alta servei base i crear el servei de nom <NOM UNITAT> - Nom servei (Exemple: USDI - Accessos), triant la Línia de producte:* corresponen a la unitat d'on és el servei, el Codi Servei:* segons el número corresponen segons la unitat veure nomenclatura, el camp Àmbit d'explotació:* amb el valor ETSECCPB, la resta de camps amb el valor per defecte i podem Desar.

Hi ha una serie de missatges predefinits genèrics, comentaris predefinits de la UTGAC i de les unitats que cal definir inicialment. Per això cal anar com a usuari administrador a l'apartat Administració→ Missatges. Veure també la nomenclatura i la signatura dels missatges a public:gn6-utgac#nomenclatura. Per això cal crear un missatge Nou missatge o seleccionar un altre missatge de partida i donar-li al botó Nou missatge copiant dadesper crear un nou a partir d'aquest.

 1. Triar la Categoria segons el tipus de missatge que estem definint.
 2. Posar/modificar l'Ordre amb el número que vulguem definir per establir l'ordre en els formularis, només es fa servir en les categories de missatges «Tancament de tiquet», «Tancament de tiquet (massiu)» i «Associació de sol·licitant a tiquet» .
 3. Seleccionar l'Idioma corresponen.
 4. Crear/modificar la Descripció en funció de la nomenclatura definida.
 5. Crear/modificar l'Assumpte del missatge (Text data): amb l'estructura [Suport <UTGAC | Unitat]
 6. Crear/modificar el text del missatge (Text data).
 7. Guardar els canvis amb Desar.

Els missatges que cal crear són:

 • Missatges generals de la UTGAC que reben els gestors de tiquets: són missatges iguals per totes les unitats. Són els missatges amb les categories com per exemple «Assignació de tiquet», «Assignació de tiquet al grup», «Notificació de comentari públic de tiquet», «Notificació de comentari intern de tiquet», «Tiquet tancat reobert», etc. Són missatges que només s'han de definir un cop i no inclouen la firma de la unitat específica ja que no són missatges notificats als usuaris. Només hem modificat la Descripció i l'Assumpte dels que hi havia a la instància de GN6 que ja teníem per adaptar-los a la UTGAC.
 • Missatges de l'eina GN6 generals de la UTGAC: són els missatges que el gestor utilitzarà en els tiquets si vol notificar per mail a l'usuari de la creació d'un tiquet, el tancament d'un tiquet o un comentari general amb la signatura de la UTGAC. Es poden també definir per cada unitat. Per la UTGAC s'han definit els de les següents Categories i Descripcions:
  • Categoria «Comentari de tiquet notificat»: en aquests missatges el camp Ordre no s'utilitza. S'ordenen per ordre alfabètic en els desplegables.
   • 171 - UTGAC - 000 - GN6. Notificació creació de tíquet (català)
   • 171 - UTGAC - 001 - GN6. Notificació creació de tíquet (castellà)
   • 171 - UTGAC - 002 - GN6. Notificació creació de tíquet (anglès)
   • 171 - UTGAC - 010 - GN6. Plantilla Comentari Notificat (català)
   • 171 - UTGAC - 011 - GN6. Plantilla Comentari Notificat (castellà)
   • 171 - UTGAC - 012 - GN6. Plantilla Comentari Notificat (anglès)
   • 171 - UTGAC - 020 - GN6. Consulta Resolució tiquet (català)
   • 171 - UTGAC - 021 - GN6. Consulta. Resolució tiquet (castellà)
   • 171 - UTGAC - 022 - GN6. Consulta. Resolució tiquet (anglès)
  • Categoria «Tancament de tiquet»: en aquests missatges el camp Ordre si es fa servir per ordenar-los en el desplegable, posarem els primers els de la UTGAC.
   • 171 - UTGAC - 100 - GN6. Notificació de tancament de tiquet (català)
   • 171 - UTGAC - 101 - GN6. Notificació de tancament de tiquet (castellà)
   • 171 - UTGAC - 102 - GN6. Notificació de tancament de tiquet (anglès)
  • Categoria «Tancament de tiquet (massiu)«: en aquests missatges el camp Ordre si es fa servir per ordenar-los en el desplegable, posarem els primers els de la UTGAC.
   • 171 - UTGAC - 110 - GN6 - Notificació de tancament de tiquet amb altres sol·licitants (català)
   • 171 - UTGAC - 111 - GN6 - Notificació de tancament de tiquet amb altres sol·licitants (castellà)
   • 171 - UTGAC - 112 - GN6 - Notificació de tancament de tiquet amb altres sol·licitants (anglès)
  • Categoria «Associació de sol·licitant a tiquet»: en aquests missatges el camp Ordre si es fa servir per ordenar-los en el desplegable, posarem els primers els de la UTGAC.
   • 171 - UTGAC - 120 - GN6. Notificació associació de sol·licitant a tiquet (català)
   • 171 - UTGAC - 121 - GN6. Notificació associació de sol·licitant a tiquet (castellà)
   • 171 - UTGAC - 122 - GN6. Notificació associació de sol·licitant a tiquet (anglès)

Abans de res, cal buscar els tiquets de la persona (assignats i creats) i reassignar-los.

Anar a GN6 → Equips i persones → Persones i buscar la persona.

 1. Pestanya Seguretat:
  • Permisos globals: Entrar i desmarcar-los tots
  • Permisos per vinculació: Entrar, seleccionar vinculació i desmarcar-los tots
 2. Pestanya Rols:
  • Dins el rol que volem esborrar: Entrar i desmarcar tots els permisos
 3. Pestanya Dades persona:
  • Si no existeix, assignar-li la vinculació d'estudiant
  • Posar-li per defecte la vinculació d'estudiant
  • Eliminar la vinculació com a becari
 • public/gn6-utgac-admin.txt
 • Darrera modificació: 2021/09/07 13:45
 • per david.ortin