public:manual-avaluacio-practiques-versio-professor

Manual d'avaluació de pràctiques (versió per a tutors UPC)

Aquest manual explica la funcionalitat d'avaluació de pràctiques del portal.camins.upc.edu. Aquesta funcionalitat es pot trobar dins de la secció Gestió de pràctiques a l'apartat → Avaluació de pràctiques.

En aquesta pantalla el professor pot veure totes les pràctiques que en algun moment haurà d'avaluar. Les pràctiques es mostren agrupades per curs.

Cada fila de la pantalla anterior correspon a un conveni o grup de convenis (1) que haurà de ser avaluat.

 • A la columna convenis es mostra el codi del conveni. Fent clic a sobre podem passar a veure l'informació del conveni.
 • A les columnes Estudiant, Programa i Empresa apareixen el nom de l'estudiant, el màster o grau que està cursant i el nom de l'empresa on està fent les pràctiques.
 • A la columna Estat Informe empresa podem veure l'estat {Enviat o Pendent} de l'informe de l'empresa. L'estat indica si l'empresa ja ha enviat el seu informe o encara no ho ha fet. L'informe de l'empresa és una enquesta.
 • A la columna Estat Informe estudiant podem veure l'estat {Enviat o Pendent} de l'informe de l'estudiant. L'estat indica si l'estudiant ja ha enviat el seu informe o encara no ho ha fet. L'informe de l'estudiant són dos documents: una enquesta i un informe en format PDF.
 • A la columna Estat avaluació podem veure l'estat {Pendent, Sense nota o la qualificació que li ha possat el professor}. L'estat Pendent indica que encara falta per rebre algun informe de l'empresa o de l'estudiant i que el professor encara no a fet l'avaluació d'aquesta pràctica. L'estat Sense nota indica que l'empresa i l'estudiant ja han enviat els seus informes i que el professor ja pot passar (2) a fer l'avaluació de la pràctica. Quan el professor ja ha fet l'avaluació aquí es pot veure la qualificació que li ha posat.
 • A la columna Data Avaluació apareix la data en què el professor ha qualificat la pràctica.
 • A la columna Nota Prisma indica si la nota que ha posat el professor ja ha sigut carregada a PRISMA per l'UGEGM.
 • A la columna Observacions apareix un botó, si hi ha observacions, per veure les observacions.
 • A la columna Avaluació pràctiques el professor pot trobar el botó d'edició per passar al formulari d'avaluació de la pràctica.

(1) Si un estudiant fa dos o més convenis en el mateix curs amb la mateixa empresa aquests convenis apareixeran agrupats i només caldra fer una avaluació.

(2) L'avaluació de la pràctica es pot fer en qualsevol moment encara que normalment es farà quan l'empresa i l'estudiant hagin enviat els seus informes.

Una vegada que l'empresa i l'estudiant han enviat els seus informes el sistema avisa automàticament al professor (tutor de la UPC) enviant-li un correu electrònic que li indica que ja pot avaluar el conveni.

En aquesta pantalla també es poden veure els botons (Enquestes empreses, Enquestes estudiants i Avalucions) per descarregar els fitxers d'EXCEL amb les enquestes enviades per les empreses, les enquestes enviades pels estudiants i les avaluacions de les pràctiques, del curs seleccionat.

En aquesta pantalla el professor pot posar una qualificació i unes observacions a la pràctica de l'estudiant. Aquesta nota i les observacions no són visibles per l'estudiant, només son visibles pel personal de l'àrea acadèmica. Per ajudar a la qualificació de la pràctica en aquesta pantalla el professor pot trobar informació sobre l'estudiant i la seva pràctica.

En el camp Observacions també hi pot afegir comentaris el personal de secretària acadèmica.

L'informació que es pot veure en aquesta pantalla:

 • Formulari de l'empresa (enquesta que omple el tutor de l'empresa)
 • Informe de l'estudiant PDF (informe de les pràctiques que ha fet l'estudiant en format PDF)
 • Formulari de l'estudiant (enquesta que omple l'estudiant)
 • Nota promig del MÀSTER o GRAU de l'estudiant
 • Nota mitjana d'alguns apartats de l'enquesta de valoració del tutor de l'empresa
 • public/manual-avaluacio-practiques-versio-professor.txt
 • Darrera modificació: 2018/11/30 14:44
 • per javier.trueba