public:manual_edicio_guia_docent

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
public:manual_edicio_guia_docent [2018/03/21 14:07] – [Sessions] josep.maria.jordanapublic:manual_edicio_guia_docent [2022/09/22 13:17] (actual) – suprimit david.ortin
Línia 1: Línia 1:
-===== Manual d'edició d'una guia docent ===== 
  
-<WRAP center round important 50%> 
-====Document en construcció==== 
-</WRAP> 
- 
-==== Informació general ==== 
-Dades que ha d'introduir el professor responsable en aquest apartat:\\  
-  * **Imatge de l'assignatura**. La imatge ha de ser en format JPG i ha de tenir unes dimensions aproximades de 320x230 pixels.\\ 
-  * Edició dels **professors** que imparteixen l'assignaura.\\ 
-  * **Idiomes** en qué s'imparteix l'assignatura i l'**idioma majoritari** d'impartició.\\ 
-   
-**Dedicació (hores)** mostra les hores de teoria (**T**), problemes (**P**), laboratori + avaluacions (**L**) i activitats dirigides (**AD**) que ha programat el professor responsable en els apartats ** sessions ** i ** activitats**. Les hores d'apenentatge autonom (**AA**) estan definides per l'assignatura i el pla d'estudis.\\ 
- 
-Les altres dades d'aquest apartat vindran donades pel pla d'estudis i la definició de l'assignatura. 
- 
-<image shape="thumbnail"> 
-{{ :public:guiaDocent_apartat_-_1_Informació_general.png?nolink |Informació general}} 
-</image> 
- 
-==== Competències ==== 
-Les competències específiques i genèriques venen pretablertes i s'obtenen dels Documents del Verifica. 
-<image shape="thumbnail"> 
-{{ :public:guiaDocent_apartat_-_2_Competències.png?nolink |Competències}} 
-</image> 
- 
-==== Objectius genèrics ==== 
-Dins d'aquest apartat veiem dades de la definició de l'assignatura que provenen del Document del Verifica i també un espai editable on el professor pot afegir els objectius generals de l'assignatura que cregui. 
-<image shape="thumbnail"> 
-{{ :public:guiaDocent_apartat_-_3_Objectius_genèrics.png?nolink |Objectius genèrics}} 
-</image> 
-==== Metodologia docent ==== 
-En aquest apartat, si la guia docent és nova i no una còpia d'una guia docent d'un curs anterior, apareix un text per defecte que pot ser modificat pel professor. 
-<image shape="thumbnail"> 
-{{ :public:guiaDocent_apartat_-_4_Metodologia_docent.png?nolink |Metodologia docent}} 
-</image> 
- 
- 
-==== Metode qualificació ==== 
-Si és una guia nova en els camps **Mètode de qualificació** i **Normes de realització de proves** apareixen uns textos per defecte que poden ser modificats pel professor. 
-<image shape="thumbnail"> 
-{{ :public:guiaDocent_apartat_-_5_Metode_qualificació.png?nolink |Metode qualificació}} 
-</image> 
-==== Horari d'atenció ==== 
-Horari d'atenció és un camp que introdueix el professor responsable. 
-<image shape="thumbnail"> 
-{{ :public:guiaDocent_apartat_-_6_Horari_d'atenció.png?nolink |Horari d'atenció}} 
-</image> 
- 
- 
-==== Sessions ==== 
-En aquest apartat **Sessions** és on el professor genera la programació de l'assignatura organitzant-la en sessions. Les sessions s'engloben dins dels temes que defineix el professor. Una sessió té un títol, una durada i un tipus que pot ser de (teoria, problemes, laboratori o avaluació). La sessió també té una descripció i uns objectius. 
- 
-La taula **Percetatge segons la matèria del camp d'estudi** mostra els percentatges dins dels quals han d'estar la distribucuó d'hores de les assignatures d'una matèria. Una assignatura només pot pertànyer a una matèria. 
- 
-La taula **Percentatge d'acord amb la definició prevista per l'Escola**, mostra els percentatges teòrics previstos per a l'assignatura. 
- 
-A la taula **Percentatge segons la programació introduïda pel professor**, apareixen les hores programades a mesura que el professor va introduïnt les sessions de l'assignatura.  
- 
-Els camps **descripció** i **objectius** és important omplir-los perquè a partir d'ells es genera automàticament el temari de l'assignatura que es pot veure a l'apartat Continguts (Temari). 
- 
-Associat a una sessió també es poden afegir **Materials** que poden ser fitxers, enllaços o comentaris. Aquests materials seran públics quan la guia docent es publiqui al OCW. 
- 
-En acabar d'editar les sessions de l'assignatura per poder enviar la Guia, el nombre total de hores programades (teoria + problemes + laboratori + avaluació) ha de coincidir amb el d'hores definides per l'Escola, i la distribució d'hores pot coincidir o bé pot estar dins dels rangs de percentatges de la màteria d'aquella assignatura. 
- 
-<image shape="thumbnail"> 
-{{ :public:guiaDocent_apartat_-_7_Sessions.png?nolink |Sessions}} 
-</image> 
- 
-==== Continguts ==== 
-L'apartat **continguts** es genera automàticament a partir de la programació de les sessions que hagi fet el professor a l'apartat **sessions**. La informació es mostra agrupada per temes. Dins de cada tema es mostra informació sobre la seva dedicació en hores, una descripció i els seus objectius. 
- 
-La **dedicació** en hores es mostra classificada en hores de teoria, hores de problemes i hores de laboratori + avaluació. Aquesta informació es calcula a partir de la suma de la duració de les sessions de cada tipus que formen part d'un tema. 
- 
-La **descripció** es genera automàticament a partir de la concateniación de les descripcions de totes les sessions que formen part del tema exceptuant les descripcions de les sessions d'avaluació. Si una sessió no té descripció s'utilitza com a descripció el seu títol. 
- 
-El camp **objectius** es genera automàticament a partir de la concatenació dels objectius de totes les sessions que formen part del tema exceptuant les objectius de les sessions d'avaluació. 
- 
-<image shape="thumbnail"> 
-{{ :public:guiaDocent_apartat_-_8_Continguts.png?nolink |Continguts}} 
-</image> 
- 
-==== Activitats ==== 
-En aquest apartat el professor programa les **activitats**. Una activitat pot ser marcada com avaluable o no. 
- 
-És obligatori introduïr el nombre d'hores d'**activitats dirigides avaluables** definides per l'Escola per poder enviar la Guia.  
- 
-Exemples d’**activitats dirigides avaluables**: sortides de camp/obra o viatges docents que portin associat la realització d’un informe o una pregunta a l’exàmen, treballs, pràctiques, tallers, etc. 
- 
-<image shape="thumbnail"> 
-{{ :public:guiaDocent_apartat_-_9_Activitats.png?nolink |Activitats}} 
-</image> 
- 
- 
-==== Bibliografia ==== 
-En aquest apartat el professor afegeix la bibliografia bàsica i la bibliografia complementària. És obligatori introduïr com a mínim un llibre a la bibliografia bàsica per poder enviar la Guia. 
-<image shape="thumbnail"> 
-{{ :public:guiaDocent_apartat_-_10_Bibliografia.png?nolink |Bibliografia}} 
-</image> 
- 
-==== Materials ==== 
-En aquest apartat el professor pot afegir materials, fitxers o enllaços (URLS) associats amb l'assignatura. Aquests documents seran públics quan la Guia es faci pública al OCW. 
- 
-<image shape="thumbnail"> 
-{{ :public:guiaDocent_apartat_-_11_Materials.png?nolink |Materials}} 
-</image> 
- 
-{{tag>doc:manual service:portal.camins service:ocw.camins doc:public}}