public:manual_edicio_guia_docent

Aquesta és una revisió antiga del document


Dades que ha d'introduir el professor responsable en aquest apartat:

  • Imatge de l'assignatura. La imatge ha de ser en format JPG i ha de tenir unes dimensions aproximades de 320×230 pixels.
  • Edició dels professors que imparteixen l'assignaura.
  • Idiomes en qué s'imparteix l'assignatura i l'idioma majoritari d'impartició.

Dedicació (hores) mostra les hores de teoria (T), problemes (P), laboratori + avaluacions (L) i activitats dirigides (AD) que ha programat el professor responsable en els apartats sessions i activitats. Les hores d'apenentatge autonom (AA) estan definides per l'assignatura i el pla d'estudis.

Les altres dades d'aquest apartat vindran donades pel pla d'estudis i la definició de l'assignatura.

Informació general

Les competències específiques i genèriques venen pretablertes i s'obtenen dels Documents del Verifica.

Competències

Dins d'aquest apartat veiem dades de la definició de l'assignatura que provenen del Document del Verifica i també un espai editable on el professor pot afegir els objectius generals de l'assignatura que cregui.

Objectius genèrics

En aquest apartat, si la guia docent és nova i no una còpia d'una guia docent d'un curs anterior, apareix un text per defecte que pot ser modificat pel professor.

Metodologia docent

Si és una guia nova en els camps Mètode de qualificació i Normes de realització de proves apareixen uns textos per defecte que poden ser modificats pel professor.

Metode qualificació

Horari d'atenció és un camp que introdueix el professor responsable.

Horari d'atenció

En aquest apartat Sessions és on el professor genera la programació de l'assignatura organitzant-la en sessions. Les sessions s'engloben dins dels temes que defineix el professor. Una sessió té un títol, una durada i un tipus que pot ser de (teoria, problemes, laboratori o avaluació). La sessió també té una descripció i uns objectius.

La taula Percetatge segons la matèria del camp d'estudi mostra els percentatges dins dels quals han d'estar la distribucuó d'hores de les assignatures d'una matèria. Una assignatura només pot pertànyer a una matèria.

La taula Percentatge d'acord amb la definició prevista per l'Escola, mostra els percentatges teòrics previstos per a l'assignatura.

A la taula Percentatge segons la programació introduïda pel professor, apareixen les hores programades a mesura que el professor va introduïnt les sessions de l'assignatura.

Els camps descripció i objectius és important omplir-los perquè a partir d'ells es genera automàticament el temari de l'assignatura que es pot veure a l'apartat Continguts (Temari).

Associat a una sessió també es poden afegir Materials que poden ser fitxers, enllaços o comentaris. Aquests materials seran públics quan la guia docent es publiqui al OCW.

En acabar d'editar les sessions de l'assignatura per poder enviar la Guia, el nombre total de hores programades (teoria + problemes + laboratori + avaluació) ha de coincidir amb el d'hores definides per l'Escola, i la distribució d'hores pot coincidir o bé pot estar dins dels rangs de percentatges de la màteria d'aquella assignatura.

Sessions

L'apartat continguts es genera automàticament a partir de la programació de les sessions que hagi fet el professor a l'apartat sessions. La informació es mostra agrupada per temes. Dins de cada tema es mostra informació sobre la seva dedicació en hores, una descripció i els seus objectius.

La dedicació en hores es mostra classificada en hores de teoria, hores de problemes i hores de laboratori + avaluació. Aquesta informació es calcula a partir de la suma de la duració de les sessions de cada tipus que formen part d'un tema.

La descripció es genera automàticament a partir de la concateniación de les descripcions de totes les sessions que formen part del tema exceptuant les descripcions de les sessions d'avaluació. Si una sessió no té descripció s'utilitza com a descripció el seu títol.

El camp objectius es genera automàticament a partir de la concatenació dels objectius de totes les sessions que formen part del tema exceptuant les objectius de les sessions d'avaluació.

Continguts

En aquest apartat el professor programa les activitats. Una activitat pot ser marcada com avaluable o no.

És obligatori introduïr el nombre d'hores d'activitats dirigides avaluables definides per l'Escola per poder enviar la Guia.

Exemples d’activitats dirigides avaluables: sortides de camp/obra o viatges docents que portin associat la realització d’un informe o una pregunta a l’exàmen, treballs, pràctiques, tallers, etc.

Activitats

En aquest apartat el professor afegeix la bibliografia bàsica i la bibliografia complementària. És obligatori introduïr com a mínim un llibre a la bibliografia bàsica per poder enviar la Guia.

Bibliografia

En aquest apartat el professor pot afegir materials, fitxers o enllaços (URLS) associats amb l'assignatura. Aquests documents seran públics quan la Guia es faci pública al OCW.

Materials
  • public/manual_edicio_guia_docent.1521637633.txt.gz
  • Darrera modificació: 2018/03/21 14:07
  • per josep.maria.jordana